2  2       l  a  t  a     d  o  ś  w  i  a  d  c  z  e  ń     
- schody w technologii betonu płukanego
Jed­ną z pro­po­zy­cji na­szej rmy, zaj­mu­ją­cej się pro­duk­cją ele­men­tów ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, są scho­dy ze­wnętrz­ne z za­sto­so­wa­ny­mi su­row­ca­mi w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go. Wy­ko­rzy­sta­ne w pre­fa­bry­ka­cji scho­dów ze­wnętrz­nych speł­nia­ją one pod­sta­wo­we wy­ma­ga­nia użyt­ko­we: od­por­ność na ście­ra­nie, an­ty­po­śli­zgo­wość, es­te­ty­ka i ła­twość utrzy­ma­nia w czy­sto­ści, a po­łą­czo­ne z bo­ga­tą ofer­tą gamy ko­lo­rów fak­tu­ry ze­wnętrz­nej scho­dów po­zwa­la­ją nadać oto­cze­niu nie­po­wta­rzal­ny kli­mat. Pro­po­nu­je­my scho­dy ze­wnętrz­ne ażu­ro­we — jed­no­bel­ko­we, dwu­bel­ko­we, trzy­bel­ko­we pół­okrą­głe oraz scho­dy PAR­TER pół­okrą­głe i scho­dy PAR­TER tra­pe­zo­we. For­ma i kon­struk­cja scho­dów ze­wnętrz­nych umoż­li­wia wy­ko­rzy­sta­nie ich do po­ko­na­nia róż­ni­cy wy­so­ko­ści w te­re­nie. Pro­po­zy­cje scho­dów za­sto­so­wać moż­na jako scho­dy za­bu­do­wy ni­skiej przy obiek­tach han­dlo­wych, przy obiek­tach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, przy obiek­tach prze­my­sło­wych i do­mach jed­no­ro­dzin­nych oraz do za­bu­do­wy wy­so­kiej jako scho­dy be­to­no­we ze­wnętrz­ne przy do­mach jed­no­– i wie­lo­ro­dzin­nych. Scho­dy ażu­ro­we re­ali­zu­je­my we­dług mo­de­lu rmy i in­dy­wi­du­al­nych za­mó­wień i uzgod­nień. Ela­stycz­ność ofer­ty po­zwa­la na kon­fron­ta­cje pro­po­zy­cji firmy z wy­ma­ga­nia­mi Klien­tów, co w efek­cie koń­co­wym da­je in­dy­wi­du­al­ny pro­jekt. Pro­po­no­wa­ne scho­dy ze­wnętrz­ne w wer­sji scho­dów ażu­ro­wych to lek­kość, trwa­łość i wy­trzy­ma­łość scho­dów o współ­cze­snej li­nii. Dzię­ki sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­sty­ki fak­tu­ry ze­wnętrz­nej scho­dy moż­na skom­po­no­wać z każ­dą za­bu­do­wą i oto­cze­niem, a ich kon­struk­cja gwa­ran­tu­je użyt­kow­ni­kom nie­za­wod­ność eks­plo­ata­cji. Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wą ofer­tą na­szych wy­ro­bów na stro­nie: